Polityka ochrony danych osobowych - Smykolyki.pl - artykuły i prezenty dla niemowlaka

Polityka ochrony danych osobowych

W ramach prowadzenia Sklepu Internetowego smykołyki.pl Spółka FIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Administrator”) jest administratorem danych osobowych i działalności zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia w ramach dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) iw sprawie wspólnej z krajową ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE:

Fim sp. z oo z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 15/83 , 0- 549 wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego podlegającego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000878028 o kapitale zakładowym 5 000 PLN, NIP 7010848215, REGON 381134521, adres e-mail: info @smykolyki.pl , numer telefonu: +48 512 003 040.

 

CELE PRZETWARZANIA DO KTÓRYCH MAJĄCY POSŁUŻYĆ DANE OSOBOWE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

polityka dotyczy działalności spółki FIM sp. z oo danych osobowych w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego smykołyki.pl. i przedstawiła jest w ramach wykonania wykonania obowiązku informacyjnego w art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wyrazy pisane wielkie literą mają takie znaczenie jakie jest imię im nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego smykołyki.pl. Polityka Ochrony Danych Osobowych stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego smykołyki.pl.

 

Cele realizacji przez FIM sp. z oo danych osobowych w ramach Sklepu Internetowego smykołyki.pl na:

1) złożenie przez Klienta Zamówienia oraz wykonanie i wykonanie U mowy Sprzedaży dotyczącej Produktu; wyraźnie widoczne jest:

 • 6 ust. 1 świeci b) ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – tj. jest podstawą do wykonania umowy Sprzedaży, której źródłem jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonywania działań na rzecz osoby, której dane dotyczą, przed wykonaniem umowy;

2) rejestracja kont w Sklepie Internetowym smykołyki.pl , w celu prawidłowego indywidualnego konta i zarządzania tym kontem; podstawa wykonania to:

 • 6 ust. 1 świeci b) ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – tj. niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług Konta;

 

3) weryfikacja prawidłowości wykonania Zamówienia, wykonanie oceny sprzedaży, dochodzenie w celu uwzględnienia osób, które złożyły Zamówienie lub wykonanie Umówienia Sprzedaży oraz obrona przed roszczeniami osób prawnych; Komunikacja z osobami, które zostały dostarczone z oo w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów Sprzedaży; wyodrębnione jest:

 • 6 ust. 1 świeci f) ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – tj. prawnie odsetki przez administratora;

 

KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH:

Odnośnie celów wykonawczych w pkt. 1) – 3) powyżej – kategorie pozyskiwanych danych obejmują:

 • adres e-mail,
 • imię, nazwisko, adres, nr rachunku bankowego;
 • inne dane – jednak tylko wtedy, gdy podane są przez osoby złe ze Sklepu Internetowego smykołyki.pl w ramach komunikacji zainicjowanej przez te osoby;
 • dane dotyczące zamówionych i/lub jakości produktów.

 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Odnośnie celów wykonawczych w pkt. 1) – 3) powyżej, dane osobowe mogą przekazywać odbiorcom danych:

 • podmiotem włączonym do obsługi i księgowej Administratora danych;
 • firmom informatycznym serwisującym System informatyczny Administrator danych;
 • podmiotom, które biorą udział w wykonywaniu dostaw Produktu (tj. firmom kurierskim, pocztowym i dostawczym);
 • podmiotem występującym w dokonywaniu płatności (płatności online i płatności kartami płatniczymi);
 • inne, nie wymienione powyżej podmiotu, na zasadach postępowania w przepisach prawa.

 

OKRES PRZETWARZANIA:

FIM sp. z oo, że dane osobowe będą wykorzystywane do czasu, gdy przetwarzanie nie będzie konieczne w celu realizacji tych celów, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia skutków, których dane te mogą dotyczyć.

 

WSKAZANIE PRAWNIE UZASADNIONEGO INTERESU REALIZOWANEGO PRZEZ ADMINISTRATORA:

FIM sp. z oo, że dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 świeci f)ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych a prawnie uzupełniającym interesem jest:

– umożliwienie weryfikacji prawidłowości wniosków Zamówienia, wykonanie oceny sprzedaży, dochodzenie do wniosku dotyczącego osób, które złożyły Zamówienie lub wykonanie Umówienia Sprzedaży oraz obrona przed roszczeniami osób prawnych; Komunikacja z osobami, które zostały dostarczone z oo w związku ze składaniem Zamówień i zawiera Umów Sprzedaży.

PRAWO DO ŻĄDANIA DOSTĘPU, SPROSTOWANIA, USUNIĘCIA LUB OGRANICZENIA PRZETWARZANIA:

FIM sp. z oo ochrony, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, których dane osobowe są czynne, ma prawo dodatku od administratora:

 • dostęp do danych osobowych dotyczących osób, których dane dotyczą (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ich sprostowania (art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • oceny technicznej (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przekazanych danych (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

 

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWCH:

FIM sp. z oo zastosowania, że ​​zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie określonej zgody, osoby, której dane dotyczące, ma prawo w porównaniu z działaniem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH:

W ramach korzystania ze Sklepu Internetowego smykołyki.pl podanie danych osobowych jest uwarunkowane – stanowi jednak niezbędny warunek techniczny korzystania ze Sklepu Internetowego smykołyki.pl w zakresie zamówienia zamówienia i zawiera Umów Sprzedaży.

 

 PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU :

FIM sp. z oo, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, osoba, której dane techniczne, ma prawo w takim przypadku wnieść sprzeciw – z powodu związku z jej szczególnym uwzględnieniem – badanie dotyczące jej danych osobowych, na:

– sztuka. 6 ust. 1 świeci e) ogólne rozporządzenie o ochronie danych tj. w przypadku gdy wsparcie jest wykonawstwem zadania pomocniczego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania funkcji publicznej udzielanej administratorowi lub

– sztuka. 6 ust. 1 świeci f) ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tj. w przypadku, gdy jest to uzasadnione do celów głównych z prawnie głównych interesów głównych przez administratora lub przez stronę zewnętrzną, z uwzględnieniem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, których dane dotyczą, zastosowanie ochrony danych osobowych, w przypadku gdy osoba, której dane osobowe, jest dzieckiem,

w tym profilowania na podstawie tych norm. Administratorowi nie wolno już wykazywać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie podstawowej prawnie podstawowej podstawy dochodzenia, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony.

Jeśli dane osobowe są wykorzystywane na potrzeby tego typu marketingu, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w rezultacie wnieść odpowiedź na badanie dotyczące jej danych osobowych na potrzeby tego typu marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarza się to z tego marketingu .

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

FIM sp. z oo ochrony, że zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każdej osoby, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w celu wchodzenia w wyodrębnienie swojego miejsca pobytu pracy lub miejsca popełnienia przestępstwa domniemanego, niezależnie od tego, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU:

FIM sp. z oo nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania (w ramach ogólnego rozporządzania ochroną danych).